Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów tel. 62 732 07 70
plenfrderu
 
 

OGÓLNY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanego dalej “RODO” , informuję:

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celach określonych przez Administratora jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrzeszowie, ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500, reprezentowana przez Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie, kontakt

      Tel. 62 732 07 70;

·        Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym  można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

·        Dane osobowe przetwarzane są w  celu realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego    określone w  art.1 ustawy z dnia 14 marca1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (  t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, ze  zm.) – w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c , lit e ,  a w stosunku do danych szczególnej  kategorii  art. 9 ust. 2 lit.  h , lit i  RODO;.

·        Gdy dane będą zbierane na podstawie zgody, podstawą przetwarzania będzie , art. 6 ust.  1 lit a, w stosunku do danych szczególnej kategorii art. 9 ust. 2 lit a ;

·        Gdy dane będą służyły do realizacji umowy lub do czynności zmierzających do jej zawarcia podstawą przetwarzania będzie art. 6 lit 1 ust. b  RODO;

·      Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, w ramach prowadzonej działalności statutowej;

·      Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie;

·      Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;

·      Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zapewniając odpowiedni poziom zabezpieczeń poprzez zapisy w umowie.

·      Dane osobowe nie będą  przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych

·        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrzeszowie, w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda do czasu jej wycofania lub wygaśnięcia celu przetwarzania.  

·      Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

·      Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, a także wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn  związanych z jej szczególną sytuacją, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (gdy zebranie danych nastąpiło na podstawie zgody lub realizacji umowy i odbywa się w sposób zautomatyzowany), prawo do usunięcia danych jeżeli zachodzą przesłanki do skorzystania z tego prawa .

·        Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

·      Administrator danych nie stosuje  „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu, nie podejmuje decyzji, która może opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i miałaby istotnie wpływać na osobę, której dane dotyczą.

·       Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

·        W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przez osobę, której dane dotyczą, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma ona prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) .

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Ostrzeszowie.
 

 

Mapa zagrożeń

Newsletter