Facebook

Twitter

YouTube

ul. Gen. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszów tel. 62 732 07 70
plenfrderu
 
 

Programy

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego rozpoczęła w listopadzie 2016 roku realizację programu edukacyjnego „Bieg po zdrowie”. Został on zainicjowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Główne cele programu:

- opóźnienie i zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,

- pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,

- zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów

Grupą docelową są dzieci klas IV szkół podstawowych.

Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności dzieci. Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały: podręcznik dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń dla ucznia, plakaty, oraz ulotkę informacyjną dla rodziców.

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego w roku szkolnym 2018/2019 program realizowany był w 10 szkołach podstawowych. Edukacją objęto 225 uczniów klas IV oraz 218 rodziców.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iż program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość” został oficjalnie wpisany do Bazy Programów Rekomendowanych, jako program obiecujący. Zamieszczenie programu w Bazie Programów Rekomendowanych potwierdza jego szczególne znaczenie

w przeciwdziałaniu niekorzystnym następstwom stosowania środków psychoaktywnych przez młodzież i skuteczność oddziaływania w środowisku szkolnym.

Loading...

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego rozpoczęła w listopadzie 2016 roku realizację programu edukacyjnego „Bieg po zdrowie”. Został on zainicjowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Główne cele programu:

- opóźnienie i zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,

- pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,

- zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów

Grupą docelową są dzieci klas IV szkół podstawowych.

Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności dzieci. Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały: podręcznik dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń dla ucznia, plakaty, oraz ulotkę informacyjną dla rodziców.

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego w roku szkolnym 2017/2018 program realizowany był w 8 szkołach podstawowych. Edukacją objęto 174 uczniów klas IV oraz 159 rodziców. W ramach programu przeprowadzono szkolenie dla nowych koordynatorów programu.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w pracy będzie realizowała w latach 2018-2019 kampanię z cyklu: „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” pod hasłem „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości w zakresie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy oraz promowanie kultury zapobiegania zagrożeniom, która ma służyć wykluczeniu zagrożeń lub skutecznemu zarządzaniu tego rodzaju zagrożeniami.

Ponadto w ramach kampanii odbędzie się kolejna edycja Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk w dziedzinie BHP. Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy zaprasza przedsiębiorców do składania wniosków.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. kampanii znajdą Państwo pod adresem:

https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19

https://healthy-workplaces.eu/

   Podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia;

   Uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u swoich dzieci;

   Przekonanie rodziców o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym;

   Na terenie powiatu ostrzeszowskiego program realizowany był w roku szkolnym 2016/17 w 5 przedszkolach i 19 szkołach podstawowych z grupą „0”. Edukacją objęto 468 dzieci 5 i 6 letnich oraz 400 rodziców.

logo

Głównym celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

·         Zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci,
a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej.

·         Podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone jest na ekspozycję dymu tytoniowego.

·         Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji.

·         Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

·         Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,

·         Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

·         Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Na terenie powiatu ostrzeszowskiego program kierowany jest do dzieci 5 i 6 – letnich uczęszczających do przedszkoli, ich rodziców i opiekunów.

           W roku szkolnym 2016/17 program realizowany był  w 11 przedszkolach. Edukacją objęto 445 dzieci 5
i 6 letnich oraz 392 rodziców. W ramach programu zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Dymy, które szkodzą”. W konkursie wzięły udział dzieci 6-letnie z Przedszkola nr 1 w Ostrzeszowie.

 

W miesiącu sierpniu w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje” zorganizowano w powiecie ostrzeszowskim: - konkurs plastyczny pt. „Bezpieczne wakacje – wakacje bez nałogów”, który przeprowadzono wśród uczestników półkolonii w Centrum Sportowym „Kotłownia” w Ostrzeszowie. W konkursie wzięło udział 15 osób. Dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne o tematyce związanej z bezpiecznym wypoczynkiem letnim oraz z profilaktyką uzależnień - konkurs plastyczny o tematyce antynikotynowej pt. „Mamo, tato - nie pal!”. Konkurs przeprowadzono wśród uczestników półkolonii w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrzeszowie, objęto nim 25 osób. Dzieci wykonały prace plastyczne, w których zachęcały swoich rodziców do niepalenia. - przeprowadzono wśród uczestników obozów sportowych i kolonii pogadanki na temat profilaktyki antynikotynowej. Edukacją objęto 39 osób.

 

Adresatami programu są uczniowie klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniowie klas I- III szkół gimnazjalnych.
Głównym celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkól podstawowych i gimnazjum.
Cele szczegółowe to:
1.Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
2.Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
3.Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.
Czytaj więcej...

Mapa strony

Logowanie

Strona logowania PSSE w Ostrzeszowie.
 

 

Mapa zagrożeń

Newsletter